شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
204اسناد طبقه بندي شدهعمومي6 ساعت1397/07/091397/07/0908:0013:300شروع آزمون
205اسناد طبقه بندي شده ويژه دبيرخانه محرمانهشغلي6 ساعت1397/07/081397/07/0808:0013:300شروع آزمون
206مباني نوآوري وخلاقيتعمومي6 ساعت1397/07/101397/07/1008:0013:300شروع آزمون